1. Forside
  2. /
  3. Evaluering av Livet ...

Evaluering av Livet på timeplanen

RVTS Vest samarbeider med NORCE – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest om evaluering av Livet på timeplanen.

RKBU Vest, NORCE er prosjektleder for evaluering av kompetanseprogrammet. Formål er å undersøke endringer i kunnskap, ferdigheter, holdninger, opplevd grad av støtte, intensjon om å snakke med elever man er bekymret for, samt hva man faktisk vil gjøre. Sistnevnte innebærer om bekymringen er knyttet til om en elev kan være utsatt for belastende livshendelser som potensielt sett kan føre til selvmordstanker/-atferd. Undersøkelsen kartlegger ikke helseopplysninger.  

Evalueringen innebærer å samle inn data gjennom en spørreundersøkelse. Det er utformet to ulike spørreskjema; ett for ressurspersonene, og ett for portnere. Disse fylles ut på tre ulike tidspunkt, før opplæring/kurs (T0), 4-6 uker etter opplæring/kurs (T1), og ca 6 mnd. etter T1 (T2).

Dette er et såkalt pre-post design, hvor skjemainnhold forblir uendret. Deltagelse er basert på frivillighet, og informert samtykke. Ressurspersoner ved alle skoler i Bergen kommune, samt ved videregående skoler (Vestland fylkeskommune) inviteres til å delta. Når ressurspersonene skal i gang med portnerkurs på sin skole, vil øvrig skolepersonell bli invitert til å delta. Spørreskjema til ressurspersonene er noe mer bredt og innehar flere ledd enn skjemaet som øvrig skolepersonell får tildelt. De private skolene er gjennom informasjon fra Bergen kommune invitert til å delta i kompetanseprogrammet, og vil få invitasjon til deltagelse i undersøkelsen.

Spørreskjemaet blir gjort tilgjengelig digitalt og i papirversjon.

Skoler i den bydelen som har ressurspersoner på plass men som ikke er i gang med programmet blir invitert til å delta. Data kan da sammenlignes bydel som har gjennomført opplæring for sine skoler. Dette vil gi en gevinst i forhold til tiltaksevaluering. 

RVTS Vest har lagt vekt på at kompetansen som gis gjennom LPT blir forankret i skolene. Det gjelder kompetanse på psykiske vansker, traumer, selvskading, selvmordsforebygging, og oppfølging av barn og unge som er etterlatte etter selvmord. Erfaringene så langt fra Fana-Ytrebygda bydel er at elevene får tidlig hjelp, og oppsøker i større grad hjelp fra de voksne. Elevene er godt orientert om at voksne ved skolen har kompetanse på det å snakke om vanskelige tema.

Uten god evaluering blir det vanskelig å generere kunnskap om tiltaket har en nytteverdi for målgruppen, og sekundært for elevene. Det er helt avgjørende med lokal kjennskap til grad av utbytte av skoletiltak for å kunne gi anbefalinger til for eksempel andre kommuner og regioner.

Vi har og mulighet for å spre kunnskap internasjonalt, hvor andre land kan da vurdere om lignende program kan innføres på egne skoler.

Forskere:

Anne Marita Milde

Dr. psychol, psykologspesialist og seniorforsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Prosjektleder evaluering

Mariann Eidsør

Forskningsassistent,  Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Jan Opsahl

Forsker,  Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Livet på timeplanen