Spørreundersøkelse om Livet på timeplanen

RVTS Vest samarbeider med NORCE – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest, NORCE) om forskningsevaluering av Livet på timeplanen.

RKBU Vest, NORCE, er prosjektleder for forskningsevaluering av kompetanseprogrammet ‘Livet på timeplanen’. Hovedformålet er å undersøke hvorvidt opplæringen av skolepersonell og helsesykepleiere har en nytteverdi, og om det kan anbefales bredt til andre regioner.

Endringer i kunnskap, ferdigheter, holdninger, opplevd grad av støtte, intensjon om å snakke med elever man er bekymret for, samt hva man faktisk vil gjøre. Sistnevnte innebærer om bekymringen er knyttet til om en elev kan være utsatt for belastende livshendelser som potensielt sett kan føre til selvmordstanker/-atferd. Undersøkelsen kartlegger ikke helseopplysninger.  

Studien innebærer å samle inn data gjennom en spørreundersøkelse.

Det er utformet to ulike spørreskjema:

Ett for ressurspersonene, og ett for portnere. Dette er selvrapportering, hvor vi henter inn opplysninger på tre-3- ulike tidspunkt:

Før teoriopplæring og portnerkurs (T0), 4-6 uker etter opplæring og kurs (T1), og ca 6 mnd. etter T1 (T2). For ressurspersonene tar det ca 20-25 min å fylle ut, for portnere ca 10-15 min. Spørreskjema til Ressurspersonene er noe mer bredt, og innehar flere ledd enn skjemaet til Portnerne.

Skjemaene er digitale. Deltagelse er basert på frivillig samtykke. Ved samtykke får deltager utdelt en kode gjennom RVTS Vest. Denne koden brukes ved innlogging til spørreskjemaet. RKBU Vest, NORCE har kun tilgang til kode, ingen navn, skoletilhørighet, eller fødselsnummer. Skjemaene inneholder ingen spørsmål om deltagernes helse.  

Dette er et såkalt pre-post design, hvor spørsmålene er de samme på de tre ulike tidspunktene. Ressurspersoner ved alle skoler som er lokalisert i Bergen kommune får invitasjon til å delta i studien. De private skolene er gjennom informasjon fra Bergen kommune, invitert til å delta i ‘Livet på timeplanen’, og får invitasjon til å delta i studien.

Når Ressurspersonene har satt en dato for når de skal i gang med 7-timers portnerkurs på sin skole, sender de en epost til RVTS Vest med informasjon om dette. Skolepersonell som da skal få et 7-timers portnerkurset og dermed blir Portnere, får invitasjon til å delta. De som samtykker får utdelt en kode for innlogging til skjema. Som for Ressurspersonene er det kun koden RKBU Vest, NORCE har tilgang til. Forskerne kan ikke koble kode til navn på noen deltagere.

Skoler i den bydelen som har Ressurspersoner på plass, men som ikke er i gang med programmet blir invitert til å delta. Vi kan da sammenligne bydeler som har gjennomført opplæring for sine skoler. Dette vil gi en gevinst i forhold til forskningsevaluering. 

RVTS Vest har lagt vekt på at kompetansen som gis gjennom ‘Livet på timeplanen’ blir forankret i skolene. Erfaringene så langt fra Fana-Ytrebygda bydel, er at elever som sliter psykisk oppsøker i større grad hjelp fra de voksne, og hvor de voksne har kompetanse til å ha en avdekkende samtale. I tillegg har de voksne kunnskap om hva de skal gjøre dersom de avdekker at en elev har tanker om å ta sitt eget liv, eller har andre vansker som krever hjelp og oppfølging. Elevene er godt orientert om at voksne på sin skole uansett stilling, har kompetanse på det å snakke om vanskelige tema.

Uten god forskningsevaluering kan vi ikke si noe om hvorvidt programmet har en nytteverdi for skolene. Det er helt avgjørende med lokal kjennskap til grad av utbytte av denne type omfattende skoletiltak for å kunne gi videre anbefalinger til andre skoler, og til beslutningsmyndigheter.

Vi får også mulighet for å spre kunnskapen internasjonalt, hvor andre land kan vurdere om lignende tiltak kan innføres.

Forskningsevalueringen er godkjent av Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK).

Forskere:

Anne Marita Milde

Prosjektleder evaluering

Dr. psychol, psykologspesialist og seniorforsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Kjell Morten Stormark

Professor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Mariann Eidsør

Forskningsassistent, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Kyrre Breivik

Forsker II, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Jan Opsahl

Forsker, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest, NORCE.

Scroll to Top