Livet på timeplanen

  1. Forside
  2. /
  3. For deg som jobber i...

For deg som jobber i skoleledelsen

Proaktive prosedyrer for eventuelle kriser er den mest effektive måten skolen kan forberede ansatte til å håndtere eventuelle kriser. Planlegging og nedskrevne fremgangsmåter er nøkkelen for god krisehåndtering.

  • Hvilken rolle skal rektor, lærere og medelever ha?
  • Dersom det skjer et dødsfall, hvordan skal dette annonseres på skolen og hvilken informasjon skal det opplyses om?
  • Hvordan skal lærere forberede for elevers sorgreaksjoner?
  • Hvordan nå frem til sørgende elever? Hvordan skal tilgjengeligheten til skolens rådgiver være?
  • Skal eksterne ressurser benyttes?
  • Effektiv krisehåndtering krever arbeid på flere plan.

Tilgjengelig og systematisert kunnskap letter møtet med krisen og legger grunnlaget for at sorgprosessen får en god start (Samdal, 1997).

Bugge, K. E. (1994). Ungdom i sorg. En beskrivende studie av norske ungdommers opplevelser i forhold til å miste forelder eller søsken ved død. Sett i et sykepleierperspektiv. Hovedoppgave ved det medisinske fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo.


Dyregrov, A. (2008). Beredskapsplan for skolen, Fagbokforlaget  


Dyregrov, A., & Raundalen, M. Sorg og omsorg i skolen. Solheimsviken: Magnat forlag.


Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke.


Eriksen, T.-L. (2006). I hvilken grad opplever lærere seg som profesjonelle i møte med barn som har mistet mor, far eller søsken? Masteroppgave PED. 4390. Oslo: UiO.


Fevang, Maria (2007): Unge etterlatte etter selvmord. Hvordan påvirker selvmord i familien unge etterlatte, og hvordan bør skolen støtte disse elevene? Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning. UIO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Pedagogisk forskningsinstitutt.


Johns, S. (2000). The role of the school. I: Doka, K. J. (red.). Living with grief. Children, adolescents, and loss. USA: Hospice Foundation of America.


Ropstad, H., & Tønnesen, L. K. B. (1998). Elever i vanskelige livssituasjoner. Kristiansand: Høyskoleforlaget.


Samdal, M. (1997). Sorgarbeid i skolen. Landås: Caspar Forlag.


Sheras, P. L. (2000). Grief and traumatic loss: What schools need to know. I: Doka, K. J. (red.). Living with grief. Children, adolescents, and loss. USA: Hospice Foundation of America.


Silverman, P. R. (2000). When parents die. I: Doka, K. J. (red.). Living with grief. Children, adolescents, and loss. USA: Hospice Foundation of America.