For deg som jobber i skolen

For deg som jobber i skolen

Ansatte i skolen kan erfare at psykiske vansker kan ha negativ påvirkning på elevenes læring og utvikling.

Når man som lærer eller SFO-ansatt mangler verktøy kan man over tid utvikle tendenser på stress og utbrenthet. Både ansatte og elever kan ha stort utbytte av å få økt kunnskap om hvordan forebygge selvmord og selvskading.

Holen & Waagene’s rapport fra 2014 avdekket at lærerne har god kjennskap til forhold som kan tyde på psykiske vansker, og hva som har betydning for elevenes psykiske helse.

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe systematisk med å forebygge psykiske vansker og fremme psykisk helse blant elevene, men få lærere oppgir at skolen faktisk arbeider på denne måten.

Forfatterne understreker at lærernes holdninger til psykiske vansker betyr mer for hvordan de arbeider med psykisk helse enn skolens generelle tilrettelegging.

Holdninger kan ha en sammenheng med grad av kunnskap og ferdigheter, og flere studier avdekker læreres behov for tilbud om kompetanseheving og støtte.

Litteratur

Holen, Solveig; Waagene, Erica (NIFU rapport;2014-9, Research report, 2014-03-31)


Manger, T. (2013). Fellesskapets betydning. I S. Lillejord, T. Manger & T. Nordahl (Red.), Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 2, Lærerprofesjonalitet (2. utg., s. 65-94). Bergen: Fagbokforlaget.

Kurs, filmer og andre nyttige ressurser

Hva gjør du dersom du er bekymret for en elev?

På denne siden kan du få råd om hvordan du kan snakke med elev du er bekymret for, og hva du bør gjøre dersom eleven bekrefter selvmordstanker.

Les mer
Scroll to Top