For deg som jobber i skolehelsetjenesten​

Skolehelsetjenesten har god kompetanse på å avdekke vanskelige tanker og følelser hos elever som oppsøker helsehjelp. 

Som helsesykepleier møter du elevene flere ganger gjennom skoleløpet i forbindelse med lovpålagte oppgaver som helseundersøkelser, undervisning, grupper og vaksinering.

Til tross for dette kan det være barn og unge som vegrer seg for å ta kontakt med helsesykepleier. Av ulike grunne kan det å kontakte helsesykepleier være forbundet med skam, eller andre grunner gjør at det er vanskelig å ta kontakt for eleven.

Det er viktig at skolen sørger for at det er tilgjengelig informasjon om skolehelsetjenesten der eleven er.

Barn under 15 år tar sjeldent sitt eget liv, men det er årlig ett eller flere selvmord blant de yngste i Norge. Hos eldre tenåringer har årlig forekomst av selvmord variert mellom 10 og 30 tilfeller de siste årene. Som for kvinner er selvskading og selvmordsforsøk vanligst blant jenter, og som for menn gjennomfører flere gutter enn jenter selvmord. 

Skolehelsetjenesten er også en viktig ressurs når det skjer selvmord blant foresatte, søsken, eller lærere. Tabuisering skal ikke forsterkes gjennom fortielse eller unngåelse / fordreining av sannheten.

Helsesykepleier kan bistå lærer i forhold til avdekkende samtale, og være en støttespiller inn mot skole-hjem samarbeid / kommunikasjon. Støtte kan være knyttet til å trygge lærer på å spørre direkte om selvmordstanker.

Aktuelle artikler for deg som jobber i skolehelstjenesten:

Se ellers flere artikler under Tema i høgremenyen.

Litteratur

Waldum-Grevbo, K S, Helsesøster: Følger du de nye, nasjonaleanbefalingene? Sykepleien 2018: 106(70773)(e-70773)

 Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord (Helsedirektoratet.no)

Scroll to Top